en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Imperium člověka

Ten, kdo se snaží pochopit a proniknout do vnitřního světa Wing Chun, musí hluboko a pozorně prostudovat sebe samotného, rozmýšlet nad poučeními, svým jednáním a vše realizovat v praxi. Časem dojde k pochopení sebe sama v rámci dané nauky, teprve poté se dostaví to, že právě ty jsi skutečně chybějícím článkem v mnohověké tradici opravdového umění. Abychom si co nejlépe uvědomili vnitřní smysl bojového umění, je zapotřebí hlouběji proniknout do podstaty procesů, které probíhají uvnitř nás samotných.

V sobě uzříš pozoruhodný svět, jehož jméno je Tvé impérium. Ale abys se stal jeho Pánem, je třeba naučit se naslouchat, pozorovat a podřídit si své poddané, kteří již dávno zapomněli na své předurčení a na svého Pána. Také jako v jakémkoliv jiném státu i zde jsou ministři, vojevůdci, generálové, vojáci, kupci, prostý lid (řemeslníci, rolníci). Jejichž cílem je, při dobré vládě tvořit a vzkvétat, při špatné cítí útisk a destrukci. Díky tomu může ve všem nastat úpadek nebo vše může vzkvétat. Bude panovat síla, moc a moudrost.

Impérium je Duše, veliké panství, prostor pro všechno, jako Kosmos co obepíná a prostupuje vše kolem nás. Stát se Pánem impéria znamená, že se staneš Pánem sebe samotného.
Není to věc jednoduchá, ale je možná. V tomto ti bude pomocníkem, velkým druhem a cenným rádcem první ministr.
První ministr je Síla vůle, Síla ducha. To je ta síla, díky níž můžeš usednout na trůn impéria. Doporučení prvního ministra je třeba poslouchat a plnit, jinak na vaší cestě nastanou nežádoucí těžkosti.
Druhý ministr je Rozum. Ten je druhým rádcem a pomocníkem, ale je v něm negativní rys. Vždy vás sleduje, vyhledává slabosti. Jakmile mu ukážete svou nerozhodnost ve svém jednání, pak se ihned z vašeho druhého pomocníka přemění na nejhoršího nepřítele, uštědří vám zákeřný úder. V tom mu pomůže jeho podřízený a váš sluha vojevůdce.
Vojevůdce je Tělem. Vojevůdce je podřízen imperátorovi, prvnímu a druhému ministrovi. Druhý ministr mnoho let věnoval tělu více pozornosti, proto je k němu blíže a tělo ho více poslouchá. Pokud však jednání imperátora bude rozhodné a bude naslouchat radám prvního ministra, pak všichni ostatní budou pomáhat, a nakonec se z dvousečných zbraní stanou tvou neotřesitelnou oporou.      

Rady prvního ministra.
První rada je nejdůležitější a klíčovou. Bez ní by vše ostatní nebylo ničím.
Víra. Zaujímá centrální místo v jednání a rozhodování. Imperátor musí být moudrý, musí se řídit vírou. Vše uvádí do pořádku.
Zkrocení sebe sama. Práce s regulací chování, kontrolou emocí, pocitů, pohnutek, sklonů a činů. To pomáhá pochopit jednání, které vede k dobru a ke zlu, spravedlivosti a nespravedlivosti. Taková práce dovoluje dosáhnout vnitřního pokroku.
Klid. Slouží jako zbraň k podřízení druhého ministra. Imperátor a jeho první ministr ho zcela pokojně získávají ke svému skutečnému úkolu, kde se druhý ministr učí, jak si osvojit pozornost, bdělost ve vztahu k prováděným úkonům.
Usmířenost. Tato zbraň druhému ministrovi odkrývá cíle jeho mise, zbavuje ho posledních zbytků odporu v uvědomění si skutečnosti v její nezkreslené podobě.
Znalosti. Přesné vnímání získávaných informací. Pochopení kladů, studování reality, kde se ukazuje realita skutečnosti. Nakolik jsi ve správném jednání důsledný.
Láska. Vykořenění prospěchářství z chápání učení. Odkrytí mimořádných pocitových vlastností imperátora.
Úsilí. Je to velký plamen při práci nad sebou samým a vojevůdcem. Strana, která mění vnější podstatu vojevůdce, přináší plný smysl jeho existenci, spokojenost z všestranného rozvoje.
Neúnavnost. Velká vytrvalost, jak vnitřní, tak vnější. Musíš toho udělat tolik, nakolik ti stačí sily. Potom ještě tolik, kolik ti řekne učitel.
Nezaujatost. Zbavení se předpojatosti, která se snaží připoutat tě ke stereotypnosti a nedovolí ti dosahovat čistých znalostí. Druhý ministr nemá sám dostatek sil, proto mu přichází na pomoc první ministr, spolu pomáhají dosáhnout pokoje a potřebné kvality.
Rozvážnost. Toto je kvalita, která pomáhá rozpoznat klíčové přístupy v učení.
Uctivost. První ministr pomáhá v kladném přístupu k učení a učiteli, protože sám k nim má velice blízko.
Soustředěnost. Druhý ministr a vojevůdce naslouchají požadavkům imperátora během praxe. Druhý ministr se již nechová svévolně a vojevůdce je připraven ve kterémkoliv okamžiku splnit příkaz imperátora. Druhý ministr se radí s imperátorem a prvním ministrem, jaký by měl vydat příkaz vojevůdci. Vždyť je mu podřízena značně velká armáda. Jednání s vojevůdcem vyžaduje stejně moudrý přístup, jako při jednání s ministry. Vydávané pokyny musí být uvážené, protože vojevůdce nemá vlastní moudrost, proto na vytyčeném úkolu závisí vítězství nebo porážka.
Druhý ministr pak neustále dohlíží na správné plnění úkolů, pokud dojde k selhání, ihned o tom informuje. Vnitřní jednota tak nedovoluje rozvrátit naši neochvějnost. Stejně zevnitř, stejně tak i z vnějšku.

Imperátorovo vojsko

Generálové titulovaní Iň.
Díky dobrým vzájemným vztahům v armádě platí pořádek a disciplína tam, kde jsou všechny funkce prováděny včas, a to počínaje stravováním, pečováním a vzájemnou pomocí konče. Ať se jedná o tvoření nebo nezbytnou udržbu a obnovu. To je zásadní podmínka pro rovnováhu a rozvoj jejich možností (sil). Každý z generálů má svůj úkol a stojí v čele svých podřízených. Nicméně generálové vědí a řídí se ustanovenou subordinací.
A tak jsou játra starší než slezina, ale rádcem jater jsou ledviny. Ledviny jsou starší než srdce, ale rádcem ledvin jsou plíce. Srdce je starší než plíce, ale rádcem srdce jsou játra. Slezina je starší než ledviny, ale rádcem sleziny je srdce. Plíce jsou starší než játra, ale rádcem plic je slezina. Jak bylo zmiňováno výše, tak každý z generálů má pravomoci tvůrce, urychlovače daných funkcí, stejně mají generálové mezi sebou tlumící, udržující vliv. Umožňují tak udržet rovnováhu a harmonii.
Generálové titulovaní Jan.
Vzájemné vztahy generálů Jan se liší od vztahů mezi generály Iň. K jejich úkolu patří spíše kontrola, přeprava, rozšíření, přeměna a distribuce. Je možné je nazvat polními generály. Jsou jaksi v přední linii. Na počátku berou vše na sebe, vybírají užitečné, hrubé neutralizují a vyhošťují za hranice impéria. Je to žlučník, žaludek, tlusté a tenké střevo, močový měchýř. Ty jsou tím základem, díky kterému dochází k přísné kontrole.

Vzájemné vztahy generálů Iň a Jan.
Jejich vzájemné vztahy jsou těsně spojeny. Spolu řeší vytyčené úkoly. Hrubé, které na sebe berou generálové Jan, je v čistší podobě dále předáváno měkkým a jemným generálům Iň. Generálové Iň vzali jemné a měkké, přeměnili ho v ještě čistší vitální a rozdělili po celém impériu. Nepoužitelné pak opět vrátili generálům Jan, kteří ho vyhošťují za hranice impéria.
Důstojnický sbor.
Do jejich povinností patří včasné se přizpůsobování změnám. Tehdy bude ochrana plnohodnotná a všechno, co se bude dít, nebude na škodu ani armádě, ani impériu jako celku. Jsou to šlachy, svaly, tuková vrstva, pokožka, vlasová pokrývka, kosti, chrupavky, vazy. Mají na starost dohled nad včasným dodáním tepla, svlažením, pružností, svěžestí, pevností, pohyblivostí, otevřením a zavřením.
Strážní.
To jsou oči, jazyk, ústa, nos, uši. Jsou v přímé součinnosti se svým důstojnickým sborem až ke generálům. Na nich závisí to, nakolik je všechno kolem vnímáno jako dobré nebo špatné. Reagují na změny a dávají signál velitelskému sboru, na jejich reakci závisí rychlost odvetných kroků.

Obyvatelé impéria.
Kupci.
Jedná se o mozek a kostní dřeň, dělohu, nadvarle, prostatu, semenné váčky, varlata. Nacházejí se v těsných vztazích s armádou. Jejich neobvyklý systém dovoluje plnohodnotně plnit úkoly vojskům. Svým významem stojí na jedné úrovni s generály. Jejich vzájemné vztahy jsou velmi těsné a přátelské. Díky nim je armáda vždy na vše připravena.
V impériu nejsou druhořadí nebo nepotřební poddaní. Každý vnáší svůj díl na podporu harmonické existence impéria.
Prostý lid.
Jsou to řemeslníci, rolníci, zemědělci. Krev, čistá síla (energie), šťáva těla.
Jedni napomáhají stravování, jiní pohybu, třetí se stávají stravou samotnou. Všichni využívají jejich služeb. Není těch, kdo by neměl zájem na jejich existenci. Na nich také závisí existence impéria.
Cesty karavan.
Všechna spojení a přeprava, distribuce, redistribuce, probíhají na dobře zavedených karavanových cestách, které jako vícevrstvá pavučina pokrývají celé impérium. To je nervový systém, žíly, tepny, meridiány. Díky jejich dobrému stavu je zabespečeno včasné a dostatečné propojení. Připomínají ulice, postranní uličky, spojovací tahy, které zajišťují přístupnost do těch nejodlehlejších míst impéria. Na celý provoz dohlíží důstojnický sbor a generálové. Oni nastavují harmonický systém spojení a distribuce všemi směry.
Sousedi.
Jakýkoliv stát má hranice a sousedy, s nimiž je třeba mít dobré přátelské vztahy. Při správných vzájemných vztazích bude v impériu panovat mír a blahobyt (zdraví). Dokonce pokud se sousedi chovají agresivně, ale vy jste dobří diplomaté, pak je vždy možné se nežádoucímu konfliktu vyhnout a jejich vztahy s vámi přinesou užitek impériu a jeho poddaným.
Diplomacie je udržením bilance, rovnováhy ve vzájemných vztazích mezi vnějším a vnitřním světem.
Sousedi jsou nocí, dnem, ránem, večerem, zimou, jarem, létem, podzimem, flórou a faunou, jídlem. Nesprávná diplomacie může vést k projevům narušení vztahů do budoucna, přerůstajícím do agrese. Nyní je zapotřebí se bránit, protože jste si svou bezstarostností nadělali mnoho nepřátel.
Nepřátelé jsou nedospáváním, přílišným spaním, přetížením, ignorováním sezónních klimatických podmínek, hygieny, neadekvátních vztahů s flórou a faunou, nedojídáním a přejídáním atd.
Pokud ihned nebudou přijata opatření na urovnání problému, pak může být impérium otřeseno až po svůj pád.

Na závěr je nutné podotknout, že toto je pouze seznámení, nikoli plnohodnotné osvětlení nauky o člověku.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace