en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Etika Wing Chun

Základem vesmíru je rozumný prvopočátek. Velikým předělem je věčná substance, která se všudypřítomná a vše zahrnující spojuje s energií, jež se konkrétně projevuje v pěti základních elementech. „Pět základních elementů“ mezi sebou působí ve složitých vztazích. Každý element rodí element za ním následující. Živí ho, podporuje jeho vývoj. Ze dřeva se zrodil oheň, z ohně země, ze země kov, jenž dává vodu. Na druhé straně je každý element potlačován, ovládán: oheň taví kov, kov ničí dřevo, dřevo svými kořeny ničí zemi, země zasypává vodu, voda hasí oheň.

V tomto vzájemném působení a vzájemné negaci, v této válce protikladů spočívá reálný základ všeho jsoucího a naplňujícího se. Každý jev, každý proces, vše, k čemu dochází, představuje projev vzájemného působení a boje dvou protikladů: pohybu a klidu, aktivního a pasivního, světla a tmy, vnějšího a vnitřního, mužského a ženského, síly a slabosti, teplého a studeného, suchého a vlhkého atd. Vnitřní boj těchto dvou sil v každém jevu přírody za určitých podmínek zajišťuje její pohyb a vývoj.


„Zákon dvou protikladů – to je pravidlo v nebesích a na zemi, to je podstata milionu rozmanitých věcí, to je otec všech procesů, to je počátek a podstata života a smrti... .“
Člověk je malým vesmírem. Je postaven ze stejných základních částic hmoty na způsob vesmíru a podobá se mu. Žije a jedná pod vlivem stejných sil, které panují v přírodě, a podléhá stejným zákonitostem. Člověk se však od ostatního liší existencí rozumu a schopností vnímat a poznávat okolní svět. Mistři interpretovali znalosti, jež se nahromadili v procesu praktické práce, vycházejíce z takto zažitých představ a pokládali základy svému učení, kdy z něj postupem času vytvořili opravdové bohatství tradic.
Je nutné proniknout do podstaty Wing Chun a nedělat z ní jen prázdnou teorii, proto spočívá hlavní smysl v praktických cvičeních v „používání ducha“. Cožpak je možné dosáhnout mistrovství, aniž bychom použili ducha? Bez toho lze spatřit pouze vnější podobu Wing Chun. Pokud se obracíme do svého nitra, je možné uvědomit si vnitřní princip. Pronikáme-li do hloubi vnitřního, musíme se snažit o ještě větší hloubku pochopení, pak ve všech složitých situacích svobodně uplatníme mistrovství Wing Chun.


Žák musí trénovat tak, že pozoruje své chyby, úspěchy a nezdary, pak se bude i jeho mistrovství den ode dne zdokonalovat.
Tréninky musí probíhat denně, nelze je přerušovat. Pokud je přerušíš jen na jeden den, potom během tří dnů nedohoníš to, co jsi vynechal. To si musí žáci dobře pamatovat.
Je nutné, aby začátek cvičení byl těžký, a postupně se stal lehkým. Je to jako přeplutí moře, nebo překročení hor. Ten, kdo se cílevědomě učí, ustavičně před i po cvičením důsledně analyzuje své nezdary, bude den ode dne více tříbit a zdokonalovat své mistrovské umění. Pokud nebudeme pracovat v ústraní a budeme jen snít o zvučné slávě, pak mistrovství nikdy nedosáhneme. Techniku je třeba mnohokrát opakovat, pak půjde umění boje samo. Pokud se budeme cvičit v provedení každého pohybu, pak je možné, proniknout do jejich opravdové a neměnné podstaty. Technika pěti zvířat, i když se co do principů provedení liší, tvoří jediný celek. Abychom si osvojili techniku a získali kvality všech pěti zvířat, musíme v mladistvém věku vynaložit mnoho úsilí, a to dokonce za cenu toho, že se vzdáme nedůležitých aktivit a povrchních kratochvílí. Tréninkům je třeba věnovat celé své srdce den po dni, ustavičně. Pak se bude bojové mistrovství zdokonalovat společně s duchem. Pokud jednoho rána pronikneš do nejtajnější cesty, můžeš pak večer zemřít s klidným srdcem.


Od chvíle, kdy žák získá sílu a sílu ducha, se jeho tvář stane oduševnělou, v očích se objeví tajemně kouzelná síla.
Pokud pohled dává průchod síle, pak se i v srdci probudilo mistrovství.
Učení je to samé jako pádlování nahoru proti proudu řeky: stačí se jen na chvíli zastavit a zase jsme zpět.


Každý styl a škola bojových umění mají svou vlastní metodiku tréninku. Díky určitému systému překonává žák snadněji těžkosti ve cvičeních, snadněji jim rozumí. Osobitá cvičení, neobvyklá dýchání přinášejí požadovaný výsledek. Stálým a postupným doplňováním cvičení, pohybu, zátěže se lidský organizmus stává odolnější, dochází k jeho transformaci.
Velký význam v bojovém umění má upevnění organizmu a jeho udržování v patřičném stavu. Proto je velká pozornost věnována fyzickým a psychofyzickým cvičením a komplexům. Syntéza učení, kultur, náboženských proudů bojovému umění přidává svůj neobyčejný kolorit. Mistři jsou spojujícím článkem mezi tradicí, stylem, školou a žáky. Za účelem posílení vnitřního potenciálu k růstu mistrovství jsou žákům dávána jména, amulety se symboly a symbolikou školy, které navíc mají i ochranný účinek. V určitých případech se dokonce provádějí tetování, která mají určitý význam pro toho, kdo je nosí. Zpravidla to není vystavováno na odiv a zůstávánschováno za dveřmi školy.


Učitel se musí snažit o to, aby podchytil ty nejpočátečnější, ještě minimální změny v životě žáka. Když žáka pozoruje, musí se snažit zjistit, co je to nové, co se v žákovi objevilo, a co je to staré, co se z něj vytratilo. Učitel musí mít na paměti, že žák se mění, proto je zapotřebí pečlivý přístup k jeho dynamice; učitel nemůže být jen pozorovatelem, musí být praktikem. Je třeba nejen pozorovat změny v žákovi, ale je potřeba mu pomoci v pochopení vnitřních procesů, vycházeje z teorie pěti základních elementů a teorie o protikladných počátcích. Je třeba pomáhat nejen jednomu žákovi, ale také pečovat o vzájemné vztahy všech žáků mezi sebou. Učitel nesmí být jen pozorovatelem a praktikem, je povinen být činorodým, tím, kdo učí a vysvětluje žákům jevy, k nimž v nich dochází, a dává jim tak možnost pochopit příčiny, které je vyvolávají. Musí být činný, rozvíjet a upevňovat soulad růstu svých žáků.


Žák se teprve tehdy stane mistrem, kdy si bude jist sám sebou, dosáhne mistrovství v bojovém umění a zbaví se přílišného sebevědomí obyčejného člověka. Mistr bojového umění hledá dokonalost ve vlastních očích, jedná se o pokoru, kdy člověk spoléhá pouze sám na sebe.
Žák musí dát dohromady a vložit veškerou svou sílu vůle na protržení vlastních hranic. Opravdový mistr má pod kontrolou svět svého každodenního života. V sále nesmí žáka rušit nepotřebné emoce: strach, nerozhodnost, zoufalství, pochybnosti o svých silách, o daném učení, učiteli, škole. Žák musí s celou svou rozhodností pokračovat ve cvičeních, a to bez ohledu na všechny překážky a zklamání.


Jako každý jiný člověk i mistr má svůj osud. Bere ho takovým, jakým je, a přijímá ho s absolutní pokorou, ne však jako důvod k sebelítosti, ale jako výzvu. Pokora mistra a pokora žebráka jsou zcela odlišné věci. Mistr se nikdy před nikým nesklání, ale současně nikomu nedovolí, aby se skláněl před ním.
Pokud žák projevuje snaživost, pak znalosti a síla vůle v jakémsi okamžiku všechno změní.
Při vedení souboje je zapotřebí být klidným a soustředěným a v žádném případě neoslabovat svůj útok.
Mistr k sobě přistupuje jakoby již k mrtvému, proto již nemá, co by ztratil, proto je jasný a klidný. Pokud bychom soudili podle jeho jednání, pak nelze pojmout podezření, že vše kontroluje a pozoruje.
Žák musí stále bořit své hranice znalostí, po zboření jedněch pak vznikají jiné, a tak bez přestání.
Žák poté, co dosáhne mistrovství, nemůže nadále přijímat svět chronologicky, svět, ani on sám již nejsou nadále příčinými, předmětnými a pevnými.


Pokud je člověk, který se vydává za mistra, zasmušilý, pak to není mistr, protože mistr se musí sám sobě smát, tomu co dělá. Není to však smích blázna.
Pokud si žák myslí, že již není nic, co by mohl v bojovém umění studovat, není to tak. Ke studiu je všechno, celý jeho život.


S přílišnou zálibou hovořit nepřinese učení toužený výsledek, stane se jen pytlem slov.
Pokud se kdokoliv domnívá, že je možné narodit se mistrem bojového umění, není to pravda. Nikdo se nenarodí mistrem, stejně jako se nikdo nerodí rozumnou bytostí, my sami ze sebe děláme toho či onoho.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace